test output: /wp-content/plugins/linguatech-request-quote/scripts/linguatech-request-quote.js Algemene voorwaarden | Simply Translate | Bekijk hier Skip to main content

Algemene voorwaarden

Op deze pagina tref je de algemene voorwaarden die op alle overeenkomsten van Simply Translate van toepassing zijn.

Vragen? Milou helpt je graag op weg!

Bel: +31 (0)20 737 1668

Definitie
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “het vertaalbureau” verstaan: Simply Translate B.V., gevestigd te Prins Hendrikkade 170-3, 1011 TC Amsterdam.

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij het vertaalbureau met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van het vertaalbureau zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien het vertaalbureau vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de
opdrachtgever van de offerte van het vertaalbureau of – indien geen offerte is uitgebracht door schriftelijke bevestiging door het vertaalbureau van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 Het vertaalbureau mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan het vertaalbureau heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze
derde tegelijkertijd aan het vertaalbureau zijn verstrekt.
2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van het vertaalbureau binden het vertaalbureau pas nadat het vertaalbureau deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Indien het vertaalbureau er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is het vertaalbureau gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

Artikel 3 – Wijziging en annulering van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is het vertaalbureau gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het
in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het vertaalbureau stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3.3 Indien het vertaalbureau voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan het vertaalbureau de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding
4.1 Het vertaalbureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door het vertaalbureau te vertalen of bewerken tekst(en).
4.2 Het vertaalbureau zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is
evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het vertaalbureau het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het vertaalbureau voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van het vertaalbureau te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Leveringstermijn en tijdstip van levering
5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra het vertaalbureau constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is het vertaalbureau gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding door het vertaalbureau van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Het vertaalbureau is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel
van de opdracht.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.
5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door het vertaalbureau is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door het vertaalbureau mogelijk te maken.
5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met het vertaalbureau verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6 – Honorarium en betaling
6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij het vertaalbureau geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Het vertaalbureau kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.
6.2 De prijs die het vertaalbureau voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 Het vertaalbureau is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die het vertaalbureau tot
meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan het vertaalbureau bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door het vertaalbureau schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.6 Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is het vertaalbureau gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 – Reclamaties en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan het vertaalbureau kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en het vertaalbureau om commentaar vraagt en indien het vertaalbureau vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is het vertaalbureau gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien het vertaalbureau zulks om hem moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door het vertaalbureau van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat het vertaalbureau erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
7.4 Indien de klacht gegrond is, is het vertaalbureau gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien het vertaalbureau redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
7.5 Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft door geleverd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Het vertaalbureau is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het vertaalbureau toerekenbare tekortkoming. Het vertaalbureau is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
8.2 De aansprakelijkheid van het vertaalbureau is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van het vertaalbureau is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van de factuur per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen.
8.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft het vertaalbureau van iedere aansprakelijkheid.
8.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door het vertaalbureau geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.5 Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Het vertaalbureau is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door het vertaalbureau geleverde bestanden of informatiedragers.
8.6 De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
8.7 De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Ontbinding en overmacht
9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Het vertaalbureau kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
9.2 Indien het vertaalbureau door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien het vertaalbureau ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 – Prijzen bij gebruik platform
10.1 De tussen partijen geldende prijs wordt aan de opdrachtgever gespecificeerd bij de indiening van de eerste aanvraag via Simply Translate. De aangegeven prijs geeft echter geen indicatie van de toekomstige prijzen, die door Simply Translate eenzijdig kunnen worden gewijzigd door het uitbrengen van nieuwe tarieven gedurende het jaar.
10.2 De klanten worden niet op de hoogte gebracht van prijswijzigingen en deze wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website en/of het Platform van Simply Translate worden gepubliceerd.

Artikel 11 – Referentievaluta bij gebruik platform
11.1 De Simply Translate referentievaluta’s zijn Euro’s (€) en Dollars ($), afhankelijk van de geografische locatie van de klant.
11.2 Simply Translate biedt een multi-valuta systeem aan waarmee geregistreerde klanten die geregistreerd zijn op lokale versies kunnen betalen in een andere valuta dan Euro.
11.3 De omrekeningskoers wordt vrij bepaald door Simply Translate en niet kan worden betwist. Deze kan op elk moment worden herzien zonder enige verplichting om het specifiek aan de Cliënten te communiceren.

Artikel 12 – Betalingsmethoden bij gebruik platform
12.1 De klant kan Simply Translate facturen betalen met lokale betaaldiensten en bankkaarten.
12.2 De klant kan dan projecten starten op Simply Translate met behulp van aangekochte producten.
12.3 Simply Translate maakt gebruik van een systeem van voorafgaande aankoop van credits die de opdrachtgever in staat stelt om diensten te bestellen als en wanneer ze die nodig hebben.
12.4 De aankoop van credits bepaalt op geen enkele manier de te betalen prijs, en de klant erkent daarom uitdrukkelijk dat Simply Translate vrij is om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, zelfs nadat de rekening van de klant is gecrediteerd. De credits zijn in geen enkel opzicht eigendom van de klant en vertegenwoordigen slechts een elektronische beheersfaciliteit.
12.5 In uitzonderlijke gevallen kunnen sommige facturen worden opgesteld nadat de Dienst in het kader van speciale overeenkomsten is verleend. Tussen Partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Klant alle facturen die hij via credits van Simply Translate ontvangt, zal honoreren.
12.6 Credits kunnen gedurende 365 dagen na de aankoopdatum worden gebruikt. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat deze credits na deze periode hun waarde hebben verloren en van het account worden verwijderd. De opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in geen enkele claim in te dienen met betrekking tot het verstrijken van deze credits.
12.7 De opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat de uitzonderlijke verlenging van de geldigheid van deze credits geheel naar eigen goeddunken van Simply Translate plaatsvindt. Het is niet mogelijk om credits te gebruiken op een andere site dan die van Simply Translate of een van haar gelieerde ondernemingen of partners.
12.8 De credits kunnen na aankoop op geen enkele wijze worden omgezet in geld en dat ze niet kunnen worden gerestitueerd. De credits zijn niet overdraagbaar naar andere rekeningen.
12.9 Simply Translate zorgt voor een factuur voor elke aankoop door de klant. Deze factuur dient als ontvangstbewijs en dient als referentie in geval van een boekhoudkundig meningsverschil tussen Simply Translate en de klant.
12.10 De opdrachtgever machtigt Simply Translate (en eventueel haar dochtermaatschappijen of partner- of zusterbedrijven) uitdrukkelijk om de bedragen die zij eventueel verschuldigd is of is, te verrekenen.

Artikel 13 – Betaling en termijnen bij gebruik platform
13.1 Simply Translate facturen zijn betaalbaar bij ontvangst of binnen de met Simply Translate afgesproken tijd.
13.2 Voor elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald, behoudt Simply Translate zich het recht voor om de klant vertragingsrente te factureren tegen de door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor haar meest recente herfinancieringstransactie, vermeerderd met tien (10) procentpunten, berekend en opgebouwd vanaf de eerste dag na de vervaldag.

Artikel 14 – Belasting over de toegevoegde waarde bij gebruik platform
14.1 Simply Translate is een Nederlands bedrijf, maar kan factureren via nationale vestigingen in de landen waar het commerciële activiteiten heeft. In overeenstemming met het Nederlandse BTW-wetboek, dat geldt voor de toepassing van de BTW op nationaal, Europees en mondiaal niveau, passen wij daarom de principes toe die in dit verband van toepassing zijn.
14.2 Het kan nodig zijn dat Translate de status van elke klant met betrekking tot de toepassing van de BTW verifieert. De klant verbindt zich ertoe om Simply Translate, op eerste verzoek, de verschillende documenten te bezorgen die nodig zijn om de rekening van de klant te authentiseren.
De klant verbindt zich ertoe reële en volledige informatie te verstrekken over de juridische en fiscale identiteit van zijn natuurlijke persoon of de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt, in het bijzonder met betrekking tot zijn BTW-statuut. Indien dit niet gebeurt, kan Simply Translate alle stappen ondernemen die zij nodig acht om de schade te vereffenen, tot en met de volledige of gedeeltelijke verwijdering van de door de klant verworven kredieten of een eventuele rechtsvordering.
14.3 Opgemerkt dient te worden dat Simply Translate zich het recht voorbehoudt om deze regel in verband met de BTW te wijzigen naar aanleiding van wijzigingen in de Nederlandse, nationale en Europese regelgeving.

Artikel 15 – Auteursrecht
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door het vertaalbureau vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens het vertaalbureau met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en het vertaalbureau is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Privacybepaling
17.1 Algemeen
a. Het vertaalbureau werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de
AVG, en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de
verwerking heeft.
b. Voordat de opdrachtgever een vertaalopdracht verstrekt verwerkt het vertaalbureau
alleen persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitbrengen van een offerte.
c. Uiterlijk bij de offerte zal de opdrachtgever worden verzocht om de vertaalopdracht in te
delen in de volgende categorieën:

Categorie 1: hoog risico
Soort : De opdracht bevat persoonsgegevens die van zeer gevoelige aard zijn, zoals strafrechtelijke
gegevens en medische gegevens.
Groep : beperkt tot de feitelijke vertaler en een persoon binnen het vertaalbureau
Beveiliging : – zeer beperkte inzagerechten – opslag vindt geanonimiseerd c.q. gepseudonimiseerd plaats
– handhaving strikte bewaartermijn – verwerking uitsluitend binnen de EER

Categorie 2: gemiddeld risico
Soort : De opdracht bevat persoonsgegevens die van gevoelige aard zijn en die door de wet als
bijzondere persoonsgegevens worden gekwalificeerd, met uitzondering van medische
gegevens, of hebben betrekking op een persoon die bekend is c.q. hebben betrekking op een
persoon of geschil die in de maatschappij tot consternatie kan leiden.
Groep : beperkt tot een kleine groep van maximaal 5 personen, allen op basis van need to know
Beveiliging : – beperkte inzagerechten – opslag hoeft niet geanonimiseerd c.q. gepseudonimiseerd plaats
te vinden maar mag wel
– handhaving bewaartermijn – verwerking uitsluitend binnen de EER en de landen met een
adequaatheidsbeslissing

Categorie 3: normaal risico
Soort : De opdracht bevat persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats.
Groep : beperkt tot een groep binnen het vertaalbureau én de feitelijke vertaler
Beveiliging : – inzagerechten intern niet beveiligd – opslag vindt normaal plaats
– handhaving bewaartermijn – verwerking mag wereldwijd binnen de kaders van de AVG
d. De kosten van de vertaalopdracht zijn mede afhankelijk van de keuzes die de
opdrachtgever vooraf maakt zoals
i. de categorie-indeling;
ii. het verzoek om de persoonsgegevens te anonimiseren c.q. te pseudonimiseren;
iii. afwijkende bewaartermijnen;
iv. teruggave of vernietiging van persoonsgegevens.
e. Het vertaalbureau draagt er zorg voor dat haar medewerkers door middel van
voortdurende educatie op de hoogte zijn van het AVG-compliant werken met
persoonsgegevens. Bovendien heeft het vertaalbureau strikte geheimhouding en boetes
opgenomen in de contracten met de medewerkers die met persoonsgegevens werken.
f. Het vertaalbureau zorgt er tevens voor dat zij de passende technische maatregelen
neemt en up to date houdt om persoonsgegevens adequaat te beveiligen.
g. Het vertaalbureau controleert de door haar ingeschakelde derden op het voldoen aan de
AVG en stelt desgewenst extra waarborgen om de veiligheid van persoonsgegevens
kunnen bewerkstelligen.
h. Het vertaalbureau deelt persoonsgegevens niet met buitenlandse partijen, tenzij zij
daartoe wettelijk wordt verplicht of opdrachtgever toestemming verleent om een
vertaalopdracht in het buitenland uit te voeren.
i. Opdrachtgevers kunnen via het Formulier Rechten van betrokkenen hun rechten onder
de AVG uit oefenen. Het vertaalbureau streeft ernaar elk verzoek binnen vier weken af
te handelen.

17.2 Datalek
Indien ondanks alle zorgvuldigheid van het vertaalbureau persoonsgegevens verloren gaan of
door onbevoegden worden ingekeken (datalek), dan stelt het vertaalbureau opdrachtgever
hiervan spoedig, doch in ieder geval binnen de door partijen afgesproken termijn, op de
hoogte.
Het vertaalbureau zal zich inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren
en voor zover mogelijk ongedaan te maken.
Op verzoek zal het vertaalbureau de opdrachtgever bijstaan bij het melden van een datalek
aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen.
Een datalek ontslaat de opdrachtgever niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met
het vertaalbureau, tenzij de opdrachtgever kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er
sprake is van grove schuld of nalatigheid van het vertaalbureau.
17.3 Bewaartermijnen
Het vertaalbureau zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de
uitvoering van de tussen partijen afgesproken vertaalopdracht, tenzij
a. de opdrachtgever toestemming verleent voor een langere bewaartermijn.
b. het vertaalbureau op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt
verplicht.

Artikel 18 – Deponering en inschrijving
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 64242161.
Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.